بررسی شبکه BEP-2 و کاربرد آن

شبکه BEP-2 یک استاندارد فنی برای صدور و اجرای توکن در Binance Chain است. این شبکه مجموعه قوانینی را تعریف می کند که نشانه ها برای عملکرد در این اکوسیستم، باید از آنها پیروی کنند